Header Ads

อำเภอชุมตาบง จัดมหกรรม จำหน่ายสินค้าเกษตร อินทรีย์


วันนี้ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ OTOP ของดีอำเภอชุมตาบง ประจำปี 2563” ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมตาบง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสินค้า OTOP ของดีอำเภอชุมตาบง ได้มีโอกาสนำผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสินค้ามาจำหน่าย ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ กับผู้ซื้อ ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย เพื่อเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์และสินค้า ก่อให้เกิดประโยชน์และนำไปพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้า ของกลุ่มหรือกลุ่มองค์กรต่อไป และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีร้านค้าเข้าร่วมจำนวน 22 ร้านค้า และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ ที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.