Header Ads

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ติดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง" แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น ณ บ้านท่ากระดังงา ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นายสมเจตน์ เปลื้องนุช ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง พร้อมคณะกรรมการติดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง" แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"( หมู่บ้าน อยู่เย็น) ระดับเขต ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงาน บ้านท่ากระดังงา ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว นายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พันตำรวจเอกนิติศักดิ์ แก้วอ้น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาวบ้านท่ากระดังงา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น และติดตามการประเมินผลของโครงการ ดังกล่าว
โดยนายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้กล่าวนำเสนอ เกี่ยวกับความเป็นอยู่ ของชาวบ้านท่ากระดังงา ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว ซึ่งทุกหลังคาเรือนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการ ปลูกพืชผักสวนครัว มีศูนย์เรียนรู้ทั้งในวัด โรงเรียน ชุมชน ซึ่งบ้านท่ากระดังงาจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง โดยทางด้านวัด มีพระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ทำงานของ"บวร"อย่างเข้มแข็ง หลังจากได้นำเสนอ ได้นำคณะกรรมการ ตรวจผลงานและการตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง"แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" เดินชมบูธนิทรรศการต่างๆที่จัดเตรียมไว้ 

!!!!!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.