Header Ads

เมืองสี่แคว จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่


   
    วันนี้(22 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น.  นายปรีชา  เดชพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร  ตำบลชุมตาบง  อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งกำหนดจัด  ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ  จำนวน 100 คน  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่จิตอาสาภัยพิบัติ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวว่า โครงการจิตอาสาพระราชทาน เกิดขึ้นมาได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน ด้วยมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปัน และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทน อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.