Header Ads

อาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง


วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 93 ณ อาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอากาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษก เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีที่ตั้ง ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ และแจกจ่ายแก่กำลังพลทหารที่ปลดประจำการไปปลูก เพื่อมีเมล็ดพันธุ์พืชดี มีคุณภาพปลูกและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ต่อๆ ไป โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปสนับสนุน ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินงาน 201 ไร่ มีแปลงปลูกพืชผัก 13 แปลง ผักที่ปลูก อาทิ พืชตระกูลถั่วฝักยาว, บวบ, ฟักแฟง, มะเขือเปราะเจ้าพระยา, กะเพราแดง, พริก และยังได้ทดลองปลูกผักเชียงดา จากจังหวัดเชียงราย ตลอดจนจะหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมปลูก เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้เพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานแก่ประชาชนและกำลังพล แล้วกว่า 3 หมื่นซอง และยังมีเกษตรกรทั่วไปสนใจเข้าไปศึกษาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 และเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ณ กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาและ กองทัพภาคที่ 3 นำอาคารโรงซ่อมเดิมมาปรับปรุงให้เป็นอาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์ ประกอบด้วย ห้องและเครื่องบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ได้ถึง 3,200 กิโลกรัม นาน 2 ปี
 เมล็ดพันธุ์ที่บรรจุซอง เป็นเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน 18 ชนิด อาทิ กระเจี๊ยบเขียว, มะเขือเปราะเจ้าพระยา, ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1, น้ำเต้า, กะเพราแดง, พริกขี้หนู และคะน้า จากโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 4 หน่วย ได้แก่
  1) โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
  2) โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กองพลทหารม้าที่ 1
  3) โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน มณฑลทหารบกที่ 38
  4) โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก กองพลพัฒนาที่ 3
 คิดเป็นน้ำหนักรวม 638.47 กิโลกรัม สามารถบรรจุซองพระราชทานได้กว่า 393,000 ซอง ใน 1 ซอง สามารถปลูกและขยายพันธุ์ได้จำนวนมาก นำไปบริโภคได้อย่างปลอดภัย และนำไปขยายพันธุ์ต่อได้ดีในฤดูกาลต่อไป เป็นการสนองพระราชดำริในการผลิตและรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชสำรองไว้ใช้ในยามเกิดภัยพิบัติ หรือยามวิกฤต เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563 ได้บรรจุเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ส่งต่อให้โครงการทหารพันธุ์ดี สู้โรคโควิด-19 นำไปปลูกช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี, อุตรดิตถ์, สกลนคร, สระแก้ว และพิษณุโลก นอกจากนี้ ยังให้ทหารปลดประจำการนำไปเพาะปลูก และแบ่งปันให้ชาวบ้านในชุมชนในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนอีกด้วย
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.