Header Ads

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ นำสื่อมวลชนติดตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในกำกับรองนายกรัฐมนตรี พื้นที่อำเภอแม่วงก์


นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชน ติดตามโครงการในกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างการรับรู้ถึงผลสำเร็จของโครงการที่สะท้อนได้ถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเป็นที่มาของการจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการในกำกับของรองนายกรัฐมนตรีในเขตตรวจราชการที่ 18 ปีงบประมาณ 2562 ลงมาดำเนินการโดยที่อำเภอแม่วงก์  เป็นโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเขาชนกัน  อ.แม่วงก์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องเส้นทางขนส่งพืชผลการเกษตร ที่ต้องข้ามลำน้ำแม่วงก์ ที่ผลประโยชน์ของโครงการไม่ได้เลือกประโยชน์เฉพาะคนในพื้นที่อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นแต่ยังเอื้อประโยชน์การสัญจรไปมาระหว่างกันของชาวบ้าน ในตำบลปางมะผ้า  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร ที่ขณะนี้โครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แล้ว

     ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ติดตาม ผลสำเร็จของโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 และได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา  ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และประชาชนในพื้นที่ตำบลปางมะผ้า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ที่มาร่วมให้สะท้อนผลประโยชน์ของโครงการฯ และขอบคุณรัฐบาลและจังหวัดนครสวรรค์ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(มีบทสัมภาษณ์ ผู้ว่า กับ ชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์)!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.