Header Ads

เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ส่งมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้วันนี้ 16 กรกฎาคม 2563เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการกาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส โดยมี นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ ผลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ  ได้เดินทาง ส่งมอบบ้าน ตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส โดยมี นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอแม่เปิน นายกองค์การบริหารส่วื นท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อสม ร่วมให้การต้อนรับ โดยการมอบบ้านในครั้งนี้ส่งมอบบ้านให้กับ นายทองปาน เรียบไทสง อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 181/2 หมู่ที่ 18 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิ่น จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้การมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา  ของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง การดำเนินงานก่อสร้างบ้าน ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ได้ออกแบบบ้าน ซึ่งในการก่อสร้าง ทางอำเภอร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการสำรวจและคัดเลือกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้เข้ารับโครงการดังกล่าว ซึ่งนายทองปาน เรียบไทยสง ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ที่เดินทางมามอบบ้านในโครงการให้กับตน


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.