Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยบนท้องถนน

จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยบนท้องถนน  วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ซึ่งมีรายละเอียดเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยนวยการความปลอดภัยทางถนน, สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562, สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการถนนอย่างปลอดภัยสำหรับอปท. กระทรวงมหาดไทย, การกำหนดให้ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นตัวชี้วัดในระดับพื้นที่, สรุปผลการรายงานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2563, (ร่าง)แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ การประชุมระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3, (ร่าง)แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564, และการติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.