Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน "จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน"


     ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมาย นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2563 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เป็นเลขานุการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับซึ่ง จังหวัดน่าน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในขั้นตอนที่ 8 การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ โดยมีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพในสาขา ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จำนวน 5 ราย


       ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนมอเงินช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.