Header Ads

ผู้ว่าเมืองสี่แคว มอบนโยบายและแนวทาง การปฏิบัติงานของส่วนราชการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับประชาชนวันนี้ (30 กรกฏาคม 2563 ) เวลา 09.30 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุม คณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และ นายอำเภอทั้ง 15 อำเภอ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและมอบนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะ เรื่องการ เฝ้าระวัง และป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ที่จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าสู่ในพื้นที่ชุมชน การติดตาม เฝ้าระวังสถานที่บริการที่มีผู้คนไปแออัดอยู่เป็นจำนวนมาก ขอให้มีการจัดระเบียบและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้คณะทำงานตรวจติดตามประเมิน การปฏิบัติตามมาตรการในช่วงผ่อนคลายระยะที่ 5 ให้มีการ ตรวจติดตามประเมิน ให้คำแนะนำสถานประกอบการสถานบริการและสถานที่ ให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์การติดเชื้อภายในประเทศ จะยังไม่พบ แต่เราทุกคนก็ไม่ควรจะประมาท  ขอฝากให้ นายอำเภอ ทั้ง 15 อำเภอ ได้เฝ้าติดตามเรื่อง การเดินทางเข้ามาตามเส้นทางทางธรรมชาติ ของแรงงานต่างด้าว  แรงงาน   หน่วยงานด้านความมั่นคง ก็ให้ดูแลบ้านเมืองให้เกิดความสงบเรียบร้อย และการส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ในพื้นที่่ให้เกิดการกระจายรายได้  ภายใต้การดำเนินตามมาตรการป้องกันโรค 


นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ยังเน้นย้ำเรื่อง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งแม้จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว และพืชผลต่างๆ รวมถึงการเฝ้าระวังปัญหา น้ำอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ (เขตเทศบาลฯ) ตลอดจน ให้ติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศของทางราชการ ซึ่งคาดว่าในช่วง เดือน สิงหาคม 2563 จะมี ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ที่จะต้องเตรียมตรวจสอบคู คลอง ลำน้ำ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำด้วย
ทั้งนี้ ก่อนเข้าวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับเยาวชนตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE Idol รุ่นที่ 10 ระดับประเทศ จำนวน 2 คน มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่มองค์กร ดีเด่น ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ จำนวน 18 ราย และมอบประกาศเกียรติคุณแก่สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ 3 ประเภทคือ ด้านโทรทัศน์ นายอัมพณ  จับศรทิพย์ ผู้สื่อช่อง 13 สยามไทย หนังสือพิมพ์ และดีเด่นด้านสื่อโซเชียลมีเดีย อีกด้วย
....อัมพณ  จับศรทิพย์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.