Header Ads

กาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส อ.ไพศาลี


 เวลา 13.30 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน “กาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส พร้อมด้วย นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรค์  นายเชลงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  เลขานุการเหล่ากาชาด ที่ปรึกษา ผู้ช่วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมมอบบ้านในโครงการ กาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ให้กับ นายใจ ปานเขมา อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่กับภรรยา นางสาวประคอง ยาเคน ซึ่งเป็นการส่งมอบหลังที่ 6 ของโครงการฯ โดยใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มีแผนส่งมอบทั้งสิ้นจำนวน 15 อำเภอๆ ละ 1 หลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สืบสานโครงการอันเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ได้ออกแบบบ้าน การก่อสร้าง นายอำเภอ ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสำรวจคัดเลือกผู้เดือดร้อน การดำเนินงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.