Header Ads

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ นำสื่อมวลชนติดตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการ ในกำกับของรองนายกรัฐมนตรี พื้นที่อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์


เวลา 10.30 น.  นางสาวสายหยุด ศรีธรรมมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จ  ของโครงการในกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) โดยมี นายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอชุมตาบง พร้อมด้วย ปลัด อบต.ปางสวรรค์ รักษาการ นายก อบต.ปางสวรรค์ และประชาชน ผู้ใช้ประโยชน์ จากโครงการในพื้นที่ หมู่ 8 หมู่ 7 และ หมู่ 11 ร่วมให้ข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  สายบ้านปากด่านพัฒนา-บ้านคลองม่วงสามัคคี ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการขนส่งพืชผลการเกษตรและการเดินทางไปมาของราษฎร ที่แต่เดิมเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุม บ่อ ในฤดูแล้งฝุ่นละอองฟุ้งกระจายมาก ประชาชนเดือดร้อนอย่างมาก ในฤดูฝนน้ำท่วมขัง การสัญจรไป-มา ยากลำบาก  ซึ่งโครงการนี้เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ผลสำเร็จของโครงการ ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางติดต่อไปมาหาสู่กันระหว่างอำเภอชุมตาบงอำเภอแม่วงก์และอำเภอลาดยาวมีความสะดวก มากขึ้น ถนนเส้นนี้เป็นถนนเลียบอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง  นอกจากนั้น ถนนสายนี้ยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว แก่งเกาะใหญ่ และ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  (หน่วยแม่เรวา) ให้น้องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างสะดวก ต่อไป(มีบทสัมภาษณ์ ชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์)
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.