Header Ads

คณะสงฆ์ นครสวรรค์ มอบข้าวสารบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน


โดยพระดำริ ของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ในการนี้ พระวิสุทธาธิบดี รักษาการเจ้าคณะภาค 4 กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ โดย พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มอบข้าวสารให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ ในการนี้ยังได้มอบข้าวสารส่วนหนึ่งให้แก่เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อใช้ในกิจกรรมของเทศบาลนครนครสวรรค์ ต่อไป

ในการมอบมี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลฯ และนายวิสุทธิ์ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมมอบข้าวสารให้แก่ประชาชน

!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.