Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดอบรม "การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม"

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน  จัดอบรม "การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม"
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้นางกรรณิกา ธงยศ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน นางสาวนพมาศ สิทธิมงคล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เปิดโครงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขา "การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม" ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2563 ณ    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid -19 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.