Header Ads

🏵️ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานีเร่งเสริมสร้างตำบลต้นแบบเครือข่ายสวัสดิการสังคมในการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่


     นาย​ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกล่าวโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ประจำปี 2563 ในพื้นที่ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรม "เวทีทบทวนและเวทีสรุปบทเรียนจัดสวัสดิการสังคม" โดยมี  นางสุดา สุหลง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 ได้ให้เกียรติกล่าวภารกิจงานกระทรวง​พม.การทำงานบูรณาการ  one Home  พม.อุทัยธานีในการทำงานร่วมกันบูรณาการทำงานในพื้นที่​ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมสร้างเครือข่ายหน่วยงาน​ได้สรุปผลการดำเนินงาน​ ในพื้นที่การส่งเสริมวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตรงตามสภาพปัญหา​ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาและพัฒนาตนเองอย่างยังยืน ได้แก่ การสำรวจ การแสวงหาทีมสหวิชาชีพ การสร้างโอกาสพร้อมเสริมพลังเพื่อทบทวนแผนการจัดโครงการกิจกรรมตำบลหนองไผ่แบนและภารกิจช่วยเหลือสวัสดิการ​ ต่างมีที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเองที่ผ่านมาได้มอบ เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ครอบครัวยากจนทำให้เกิดอาชีพสร้างงาน​สร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวสร้างสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการชุมชน​ ออมวันละ 1 บาท ในชุมชุนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของตำบลในพื้นที่​ และผู้สูงอายุ​ ผู้พิการที่มีความเป็นอยู่ยากลำบากโดยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย สังกัด หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง​ โดยได้รับเกียรติจาก นาย สุรศักดิ์ วงศ์นาค  นายก อบต.หนองไผ่แบน กล่าวต้อนรับ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีทัศนคติ และพฤติกรรมการเป็นผู้ให้ มีจิตสาธารณะ รู้จักการแบ่งปัน รวมถึงเป็นเครือข่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการทำงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการในพื้นที่ ในการนี้นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี​ พร้อมผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ​ จำนวน 50 คน ได้แก่เครือข่ายแกนนำในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เยาวชน อพม. ผู้สูงอายุ ในตำบลหนองไผ่แบน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบนอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี.. 🏵️


ปิยวดี​ มณีอินทร์/ข่าว
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.