Header Ads

กมธ. บริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งวันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายวีระกร คำประกอบ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่1 เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมมาที่การวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ ที่ประชุมได้ร่วมซักถามและแสดงความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่บึงบอระเพ็ด และการบริหารจัดการคลองบางประมุงตลอดสาย หลังจากนั้นคณะฯได้ลงพื้นที่คลองบางประมุง อำเภอโกรกพระ เพื่อประเมินรายละเอียดความเหมาะสมในการดำเนินงานโครงการฯต่อไป
ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงคลองบางประมุงพร้อมอาคารประกอบ เป็นโครงการฯที่กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประสานความร่วมมือกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอโกรกพระ เขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำ สำหรับทำการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยผู้แทนประชาชนได้ให้ข้อเสนอความต้องการให้โครงการปรับปรุงคลองบางประมุงพร้อมอาคารประกอบ ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ที่ตำบลนครสวรรค์ตก และตำบลตะเคียนเลื่อน ส่วนที่อำเภอโกรกพระ ที่ตำบลบางประมุง และตำบลบางมะฝ่อ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน และเทศบาลตำบลบางประมุง ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน ซึ่งโครงการฯนี้ จะดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการทดน้ำ และเก็บกักน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ประมาณ 8,000 ไร่ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ประมาณ 500 ครัวเรือน มีความจุน้ำเพิ่มขึ้น 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.