Header Ads

เมืองสี่แคว จัดพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย จังหวัดนครสวรรค์


นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
นายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยการใช้กลไกประชารัฐในพื้นที่ โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนมีเป้าหมาย "สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชน มีความสุข" การดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากและประชารัฐ เป็นกลไกสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยดำเนินการใน 3 กลุ่มงาน เกษตร แปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบประชารัฐภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม และเพื่อให้ได้รับการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพ ตลอดต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 ฟันเฟือง ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินทิศทาง วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและภาคีเครือข่ายประชารัฐ ในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาต่อยอด ขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน อาหารปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์ขึ้น ประกอบไปด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เครือข่าย OTOP จังหวัดนครสวรรค์ บริษัทนครสวรรค์อินเตอร์เทรดเดอร์โอท๊อปจำกัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหารนครสวรรค์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ ชมรมโรงแรมจังหวัดนครสวรรค์ และชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมลงนาม
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.