Header Ads

วัดหนองกระดูกเนื้อ จัดกิจกรรมการมอบป้ายบ้านคุณธรรมปลอดเหล้า บุหรี่ ใจสอาด กายเป็นสุข ตามโครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พระราชรัตนเวที ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบป้ายบ้านคุณธรรมปลอดเหล้า บุหรี่ ใจสะอาด กลายเป็นสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมี นายนิโรธ สนุทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ นายประสาท ตันประเสริฐ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ผศ.ดร. อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาลัยเขตนครสวรรค์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มีนโยบายที่จะพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าและบุหรี่ ตามแนวพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาขึ้น  โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการพัฒนาให้เกิดชุมชนต้นแบบและโรงเรียนต้นแบบใน 4 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนหนองกระดูกเนื้อ - ดอนยาว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว ชุมชนหมู่บ้านมะเกลือ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ชุมชนหมู่ หนองจิกลาด ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย และโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์

สำหรับชุมชนต้นแบบวันนี้ คือชุมชนหนองกระดูกเนื้อ - ดอนยาว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นับถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบ ที่ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วนในลักษณะของการขับเคลื่อนพัฒนาแบบ "บวร" โดยท่านพระปลัดสุภัค วิรโช เจ้าอาวาสวัดหนองกระดูกเนื้อ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นำโดยคณะผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านของชุมชนหนองกระดูกเนื้อ - ดอนยาว ทั้ง 3 หมู่ มีหมู่ 5 - 6 - และ 9 โดยให้ความร่วมมือในการรณรงค์และคัดกรอง บ้านคุณธรรมปลอดเหล้า บุหรี่ ร้านค้าเข้าร่วมโครงการลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ โดยมีประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 1099 คน จาก 360 หลังคาเรือน และมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 4 ร้านค้า ซึ่งในวันนี้ จึงมีการมอบ ป้ายบ้านคุณธรรมปลอดเหล้า บุหรี่ ใจ สะอาด กายเป็นสุข ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.