Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน


วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้นางกรรณิกา  ธงยศ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ (เข้าระบบประกันสังคมมาตรา 33) จำนวน 20 คน โดยได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบ e-Testing ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 และทดสอบภาคความสามารถในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ทั้งนี้การทดสอบในสาขาดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และเป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยผู้ผ่านการทดสอบในสาขาดังกล่าวสามารถนำหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปยื่นแก่นายจ้างเพื่อขอรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งอัตราค่าจ้างในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จะได้รับ ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท
!!!!ต้อย รอบร้วภูธร 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.