Header Ads

รองพ่อเมืองปากน้ำโพ ประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพ เพื่อพิจารณา การสำรวจความต้องการพัฒนาแรงงาน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครสวรรค์  วันนี้ (23 กรกฏาคม 2563) เวลา 13.30 น.  นายปรีชา เดชพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563  โดย เลขานุการคณะอนุกรรมการ ฯ ได้นำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2563 ทั้งในส่วนของผลผลิตของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์  และผลการดำเนินการของภาคเอกชน สถานประกอบการเครือข่ายดำเนินการโดยมีผลสำเร็จกว่า 131 % และ ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม กว่า264 % จากค่าเป้าหมาย  โดยได้ข้อมูลจาก สถาบันการศึกษาสถานประกอบกิจการ  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากระบบ Data Center ที่มีการยื่นขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านระบบ e-service  จากนั้น ที่ประชุมฯ ได้พิจารณา แบบสำรวจความต้องการพัฒนาแรงงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุม ได้เสนอให้ปรับปรุงแบบให้สำรวจให้มีความชัดเจน และครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้สรุปและเสนอให้ฝ่ายเลขาฯ พิจารณา เสนอการปรับปรุงแบบสำรวจให้สมบูรณ์ และเปิดกว้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลตามความต้องการในการนำไปจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครสวรรค์ ให้สอดรับกับสถานการณ์และแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต่อไป


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.