Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล และยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดนครสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งราษฎรในพื้นที่ร่วมพิธีรับมอบพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก และปลานวลจันทร์เทศรวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ในเขตท้องที่ของแต่ละชุมชนต่อไปทั้งนี้ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ข้าราชการ ประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเหล่าพสกนิกร ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประมง ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ราษฎรในชนบทได้มีสัตว์น้ำจำพวกปลาน้ำจืดไว้รับประทาน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกที่จะช่วยลดการขาดแคลนสารอาหารให้กับราษฎร บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.