Header Ads

พิธีลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา(เหล้า บุหรี่)


วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ(MOU) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา(เหล้า  บุหรี่) โดยมี พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธี ลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อน ลด ละ เลิก โดยมี ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ กล่าวว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบัน ที่มีอิทธิพลจนอาจทำให้หลายบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านสุราและบุหรี่มากขึ้น ทั้งอาจจะเกิด จากการถูกชักจูงหรือ ชี้ชวนจากเพื่อน หรือความต้องการอยากทดลอง เพื่อให้คลายเครียดจากปัญหาของชีวิต อีกทั้งยังเกิดจากปัจจัยแวดล้อมที่มีผ่านสื่อโฆษณาชวนเชื่อในทุกรูปแบบทั้งแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์ ที่มีในหลายช่องทางในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดตัวอย่างที่ผิด และนำไปสู่การเลียนแบบของเด็กและเยาวชนจนเกิดปัญหานักดื่มหรือนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นในสังคม


ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้กำหนดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา(เหล้า บุหรี่) ขึ้น ภายใต้เจตนารมณ์ที่จะรณรงค์ให้ประชาชนและชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและร่วมกันลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ซึ่งในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา (เหล้า บุหรี่) ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 15 อำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!! รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.