Header Ads

ผู้ว่าเมืองปากน้ำโพ นำจิตอาสาพระราชทานเปิด"ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" บนถนนพหลโยธินสายหลัก เข้าเมืองนครสวรรค์วันนี้  28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด "ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก" ณ บริเวณชุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ด้านหน้าโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ  อำภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ โดยคัดเลือกรูปแบบซุ้มประตูเมืองฯ พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์ ได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ ถนนพหลโยธิน บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เป็นพื้นที่ที่ดำเนินโครงการฯ เนื่องจากถนนสายหลักนี้ เป็นถนนที่จะเข้าสู่ใจกลางเมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปจังหวัดภาคเหนือหลายจังหวัด อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวนครสวรรค์ 


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.