Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง


เวลา 09.30 น.  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ต้องให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต โดยการส่งเสริม สนับสนุน ชักจูง และให้ความรู้ แนะแนวทางการปฏิบัติในระดับครัวเรือน ให้ทุกครัวเรือนปฏิบัติให้ได้อย่างน้อย ๓ เรื่อง ได้แก่ 1.ให้ทุกครัวเรือนได้มีความมั่นคงทางอาหาร 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 3.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือการส่งเสริม  ปรับทัศนคติ ให้ประชาชนพัฒนาหาความรู้ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำความรู้ และคุณธรรม มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง เพื่อเดินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และต้องไม่ละทิ้งวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของตนเอง
 ดังนั้น การที่จะพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง ต้องอาศัยการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งจากชาวบ้านว่าเขามีวิถีชีวิตกันอย่างไร ไม่พยายามยัดเยียด เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขา และส่งเสริมให้เขารู้จักรักษา ต่อยอดภูมิปัญญาอันทรงค่าของแต่ละที่ไว้ ไม่ให้สูญหาย
 “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ โคก หนอง นา โมเดล เป็นการให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ
 การเอามื้อสามัคคี หรือการลงแขกตามประเพณีดั้งเดิมของคนไทยมาเป็นกลวิธีในการขับเคลื่อน เพื่อประสานความสามัคคี และเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน
 ทั้งนี้ได้มีนางวรรณรวี วรรณชาติพัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยว,พัฒนาการอำเภอไพศาลี ตัวแทนพัฒนาการอำเภอต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ป ตัวแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเก้าเลี้ยว ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตำบลหัวดง ภาคีเครือข่าย ผู้นำ อช.ต้นแบบ ทุกอำเภอ เขเทร่วมพิธี ณ โคก หนอง นา โมเดล นายณรงค์  เฮงปถม บ้านเลขที่ ๗๔/๘ ม.5 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์


!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.