Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว ต้อนรับคณะประเมิน โครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น)จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี2563 ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านท่ากระดังงา หมู่ที่ 3 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ์พร้อมกับคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัด ซึ่งการประกวดในครั้งนี้เพื่อคัดเลือกเอา 1 หมู่บ้านรับรางวัลชนะเลิศเพื่อเข้าประกวดระดับเขตต่อไป

    นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้นำส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และกล่าวว่าอำเภอเก้าเลี้ยว ได้พิจารณาหมู่บ้านท่ากระดังงา หมู่.3 ตำบลมหาโพธิ เป็นตัวแทนอำเภอเข้าประกวดระดับจังหวัดเนื่องจากมีความเข้มแข็งหลายด้าน เช่นเคยได้รับรางวัลหมู่บ้านศีล 5 ระดับภาค/เป็นหมู่บ้านสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูง มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด 19 อย่างเข้มแข็ง จนไม่มีผู้ติดเชื้อฯ มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง ได้แก่กลุ่มนวดแผนไทย. กลุ่มร้อยดอกมะลิ อื่นๆ วันนี้มีการสาธิตการทำกิจกรรมของกลุ่มต่างๆด้วย มีความร่วมมือกันในลักษณะ”บวร” บ้าน วัด ราชการ ที่เข้มแข็ง
 


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.