Header Ads

กรมฝนหลวงฯ จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ มณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมปั่นเมล็ดพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ มะค่าโมง มะค่าแต้ ประดู่ ตามโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ สร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สร้างความชุ่มชื้น เพิ่มโอกาสเกิดฝน ทำให้การปฏิบัติการฝนหลวงมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นต้นไม้ที่เจริญเติบโตเป็นป่า สามารถเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มอบให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ นำเมล็ดพันธุ์ไปโปรยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.