Header Ads

"พ่อเมืองสี่แคว" เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ สร้างกลไก "คืนคนดีสู่สังคม"


      วันนี้ (22 กรกฏาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายอรรถพรสิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อสร้างกลไกคืนคนดีสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพ ณโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทอำเภอเมืองนครสวรรค์  โดยมีนางสาวนงเยาว์มูลเครือคําผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ รายงานถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ ว่า โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อสร้างกลไกคืนคนดีสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพนั้น ได้นำภาคประชาชนที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน ซึ่งปัจจุบันสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ มีอาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 186 คน (ข้อมูล ณ  1 ก.ค.63) ซึ่งต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการทำงานด้านการแก้ไข ฟื้นฟู ผู้กระทำผิดในพื้นที่ และให้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง การอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อสร้างกลไกคืนคนดีสู่สังคม ในครั้งนี้ มีอาสาสมัครคุมประพฤติ  เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งสิ้น 40 คน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 
     ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ ได้เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ของกรมคุมประพฤติ ประจำปี 2563 มอบเกียรติบัตร และเข็มที่ระลึก ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 25 ปี ในครั้งนี้ด้วย
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.