Header Ads

เจ้าท่านครสวรรค์ขุดเปิดร่อง แม่น้ำปิงรับมือฤดูน้ำหลาก เผยขยายและเปลี่ยนเส้นทางน้ำให้ไหลสะดวกเพิ่มมากขึ้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่านครสวรรค์ว่าจ้างผู้รับเหมาเอกชนนำรถแบคโฮและรถบรรทุกกว่า 30 คันลงปฏิบัติภาระกิจเร่งด่วนขุดลอกเนินทรายที่ขึ้นอยู่กลางแม่น้ำปิงบริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเปิดทางน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากที่จะถึง  ซึ่งที่ผ่านมากลางแม่น้ำปิงบริเวณดังกล่าวได้เกิดเกาะและเนินดินขนาดใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติกีดขวางทางน้ำและทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้  ในขณะที่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากเกาะดังกล่าวจะกีดขวางทางน้ำทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยได้ง่ายขึ้น
สำหรับการลงพื้นที่ของเจ้าท่าในครั้งนี้ก็เพื่อขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำบริเวณแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะทำการขุดเนินทรายบริเวณดังกล่าวปริมาณ 1,532,700 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 210 วัน  เพื่อช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1,000 กว่าครัวเรือน  ถ้าหากเสร็จแล้วจะสามารถเปลี่ยนทางไหลของกระแสน้ำได้  ในขณะเดียวกันก็จะนำทรายที่ดูดขึ้นมาทำแนวกั้นตลิ่งเพื่อป้องกันตลิ่งทรุดและสามารถเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่ง


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.