Header Ads

โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม นครสวรรค์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ นำโดย นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งในการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในด้านการเรียน ของบุตรหลานและพฤติกรรมของนักเรียน โดยจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) สู่การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อเป็นการปรับความเข้าใจระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นและเพื่อให้ได้รับความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ประธานกรรมการ นางวนิดา จันทร์เขียว รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ตามลำดับ โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะมีหน้าที่อำนวยความสะดวกและกำกับติดตามคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ เป็นโรงเรียนหนึ่งในจำนวน 5 โรงเรียน ที่อยู่ในโครงการจัดตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมศึกษาธิการมีจุดมุ่งหมายที่จะให้โรงเรียนดังกล่าวนี้ เป็นอนุสรณ์แห่งความตระหนักและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นพ้น ที่ได้ทรงปกป้องไพร่ฟ้า ข้าแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นอันดับมา จึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศขึ้น 5 โรงเรียน ตามภาค ภูมิศาสตร์ของประเทศภาคละ 1 โรงเรียน ภาคเหนือ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร ภาคใต้ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา และส่วนกลาง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.