Header Ads

บึงบอระเพ็ด รณรงค์ รวมพลัง สร้างวินัย ลดการใช้ถุงพลาสติ ณ.ห้องประชุมเสือพ่นน้ำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการบึงบอระเพ็ดรณรงค์ รวมพลัง สร้างวินัย ลดการใช้ถุงพลาสติก ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ ภายในโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด  ด้านแหล่งท่องเที่ยว โดยมี นางจุฑารัตน์ ทองหยิบ หัวหน้าฝ่ายจัดหาประโยชน์ พร้อมด้วยบุคลากร ของกองกิจการพาณิชย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมให้การต้อนรับ
นางจุฑารัตน์ ทองหยิบ หัวหน้าฝ่ายจัดหาประโยชน์ กล่าวว่า ในการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบึงบอระเพ็ด รับรู้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการ ลดรับ ลดให้ การใช้ ถุงหูหิ้วพลาสติก และเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้า พนักงานของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค ตระหนักถึงผลกระทบของถุงพลาสติก กระตุ้นให้ผู้บริโภค" คิดก่อนใช้ถุงพลาสติก" และเกษตรการรับอย่างเป็นรูปประธรรม ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านสาธารณสุข นางสายรุ้ง จันทรปราสาท และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ มาให้ความรู้ ความเข้าใจแต่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับ การสาธิตประดิษฐ์ถุงกระดาษ วันนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านค้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร้านค้า ภายในแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด พนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และประชาชนผู้สนใจ


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.