Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยวจัดงานอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทยดำ บ้านยางใหญ่ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น ณ. บ้านยางใหญ่ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นางสรัญพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี เปิดงานอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทยดำ บ้านยางใหญ่ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  นางสายหยุด ศรีธรรมมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ และประธานชมรมไทดำ อำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชาวไทดำ เข้าในพิธีในครั้งนี้
ไทดำ เป็นกลุ่มชาวไทยกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานที่ตั้งอยู่ในเขตสิบสองจุดไท หรือบริเวณลุ่มแม่น้ำ ดำ และแม่น้ำแดง ในเวียดนามตอนเหนือ ซึ่งเป็นถิ่นที่ตั้งอยู่เดิมของชาวไทดำและชาวไทยขาว ปัจจุบันสิบสองจุดไทย คือ จังหวัดเตียนเขียนฟู ของเวียดนาม มีเขตติดต่อกับประเทศลาว คือ แขวงพงสาลี ในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามและลาว พวกเขาได้เรียกชนเผ่าที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำดำ ว่า"ไทดำ" ที่เรียกว่า ไทดำไม่ใช่ว่าพวกเขาอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำดำ แต่เพราะว่ากลุ่มชนเผ่าไทดังกล่าวนิยมสวมเสื้อผ้าสีดำอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งย้อมด้วยต้นหอมและต้นคราม การที่เรียกว่า"ลาวโซ่ง" จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นลาว เหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะว่ามีการอพยพผ่าน ดินแดนลาวลงมายังสยาม การเรียกว่า"ลาวโซ่ง" หรือ "ชาวไททรงดำ" จะถูกต้องกว่า เหมือนที่มีการเรียกคนในกลุ่มนี้ในจังหวัดเพชรบุรีว่า"โซ่ง" หรือ "ไทยทรงดำ" ในปี พ.ศ.2474 มีชาวบ้าน 2 ครอบครัว ครอบครัวนายเสา เหลืองสุวรรณ์ ย้ายมาจากอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มาหักล้างถางพงอาศัยอยู่ที่หมู่บ้าน ยางใหญ่ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ถึง 2495 ก็มีคนย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านยางใหญ่เป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ย้ายมาจากจังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม มาจับจองพื้นที่ทำกิน ซึ่งสมัยนั้นเป็นป่าไผ่และป่าพงรกทึบมาก ผู้คนที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านยางใหญ่ ร้อยละ 95  มีเชื้อสายไทดำ ซึ่งมีภาษาพูด ภาษาเขียน วัฒนธรรม การแต่งกาย อาหารการกิน และพิธีกรรมต่างๆ เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงเป็นมาของคำว่า "ไทดำ บ้านยางใหญ่ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ในปัจจุบัน ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ มีชาวไทดำ จากทั่วสารทิศ มาร่วมในงานดังกล่าว


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644 - 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.