Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยวจัดโครงการเรียนรู้ สู่ความพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย หมู่ที่ 8 ตำบลเจาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่ความพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเสริมสร้างทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทางวิถีชุมชน โดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นวิทยากรถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้วิถีแห่งการทำกินอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยศาสตร์แห่งพระราชา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตามหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่
   ฐานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า
   ฐานปศุสัตว์อินทรีย์
   ฐานแปรรูปสมุนไพร
   ฐานแปรรูปฝรั่งอินทรีย์
   ฐานขนมไทยโบราณ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น สามารถนำมาประยุกต์และปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป ซึ่งมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ สวนการวาง 100ปี บ้านหาดเสลา หมู่ที่ 8 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.