Header Ads

พิจิตร-สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็ง “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่  24  กรกฎาคม  2563  ณ บริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นางสาวไพรินทร์  สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยพระราชสิทธิเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  สหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็ง “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้  
ซึ่งกิจกรรมของโครงการประกอบด้วย กิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคี กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นประดู่ป่า ต้นพยุง ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นทองอุไร)  จำนวน 1,000 ต้น  และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา  (ปลาตะเพียน ปลาปลายี่สก) จำนวน 100,000 ตัว ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย   

ข้อมูลภาพข่าว : นางสาวชมัยพร  การสมทรัพย์ /นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.