Header Ads

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาดูงานศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทยวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม คณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมศึกษาดูงานต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทย (พ.ศ.2531) ร่วมกับชมรมร่มโพธิ์ทองตำบลตะคร้อ ในมูลนิธิรวมใจภักดี จ.นครสวรรค์  ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.เมืองฯ จ.สระบุรี

ก่อนการศึกษาดูงาน มีกิจกรรมการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี ดร.สุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกองทุนศาสนสัมพันธ์รวมใจภักดี ในมูลนิธิรวมใจภักดี เป็นประธานในพิธี จากนั้นร่วมศึกษาดูงานศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา เพื่อนำข้อมูลความรู้ มาเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการศูนย์การเรียนรู้บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดย่อมแปรรูปพืชและสมุนไพรสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหัวหน้าโครงการ
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.