Header Ads

****สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จัดอบรม "การทำขนมอบ" ****

****สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน  จัดอบรม "การทำขนมอบ" ****
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้นายจตุพร พวงไวย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขา "การทำขนมอบ" ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid -19 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน
!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.