Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เปิดฝึกอบรม สาขา การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา 30 ชม. ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 20 คน  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพร

ในการฝึกอบรมนี้ผู้เข้ารับการฝึกจะได้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อม ดูแลรักษารถยนต์ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ความเข้าใจ และการปฏิบัติ เทคนิคการขับขี่ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และให้ตระหนักถึงจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่ อันเป็นการส่งเสริมการรณรงค์ความปลอดภัย ทบทวนและตระหนักถึงการขับขี่รถยนต์และรถจักยานยนต์ตามกฎจราจร

ทั้งนี้อบรมฟรีและมีเบี้ยเลี้ยงให้ผู้รับการฝึกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้มีความรู้เพิ่มเติม และยังได้เบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท ตลอดหลักสูตร ผู้ผ่านการฝึกจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบให้ด้วย!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.