Header Ads

ริมน้ำสวย..เราต้องช่วยกัน เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับชมรมผู้ค้า เริ่มปลูกพรรณไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งตลาดริมน้ำวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมมือกับชมรมผู้ค้าตลาดริมน้ำ ผู้ประกอบการริมเขื่อนดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ ด้านล่างริมตลิ่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านตลาดริมน้ำ โดยการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบ และเตรียมการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยได้ดำเนินการและเตรียมการพัฒนา อาทิ การปลูกพรรณไม้สวยงาม กำจัดวัชพืช และการปรับปรุงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เทศบาลนครนครสวรรค์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง(มีบทสัมภาษณ์ รองนายก)

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.