Header Ads

กาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ที่อำเภอบรรพตพิสัย


วันนี้ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มอบบ้าน "กาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ปี 2563" โดยมี นางประภาวดี  สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ว่า โครงการ กาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ เป็นโครงการที่กาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ มันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีความทุกข์ยากเดือดร้อนและด้อยโอกาส ไร้ที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สืบสานโครงการอันเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยในวันนี้ ได้จัดพิธีมอบบ้าน จำนวน 1 หลัง ซึ่ง มอบให้กับ นางหล้า โสไกร อายุ 82 ปี ท้องที่ หมู่ 1 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งการส่งมอบบ้านให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ฯ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างกุศลให้เกิดกับใจของทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้โอกาสและเป็นการให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.