Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สร้างเครือข่ายด้านมาตรฐานพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สร้างเครือข่ายด้านมาตรฐานพัฒนาฝีมือแรงงาน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินการจัดสัมมนา การสร้างเครือข่ายด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบกิจการ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 65 คน ณ ห้องเทวสภา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์...
ศิริยศ ยั่งยืนศิริ สพร.8 นว.ข่าว/ภาพ !!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644 รายงาน !!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.