Header Ads

*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับผู้สูงอายุ ***


เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ  หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า รุ่นที่ 17/2563 ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2563 เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีทักษะความรู้ด้านอาชีพ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับผู้สูงอายุ และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขาดแคล้นแรงงานที่มีมาตรฐานในกลุ่มอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรม  ณ กลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองแก้ว หมู่1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์...

ศิริยศ ยั่งยืนศิริ
สพร.8 นว . รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.