Header Ads

*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ส่งเสริมภาษาอังกฤษแรงงานนอกระบบ ***


เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ  หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน รุ่นที่ 16/2563 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฏาคม  2563 เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีทักษะความรู้ด้านอาชีพ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับผู้สูงอายุ และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขาดแคลนแรงงานที่มีมาตรฐานในกลุ่มอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรม พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้รับการฝึกฯ ณ สถานีส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวครัก ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์...


ศิริยศ ยั่งยืนศิริ สพร.8 นว รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.