Header Ads

สพร.8 นครสวรรค์ รับมอบเครื่องอุปโภค ให้ผู้รับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์  รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนนักเรียนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จากบริษัท เจริญฑ์โฮม แอนด์ลิฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด โดยคุณจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์  ผู้ทรงคุณวุฒิ ( กพร.ปจ)
ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ทันตแพทย์สุพจน์  หวังปรีดาเลิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรม และผู้แทนกลุ่มบริษัท KTIS ในการนี้ มี ผอ.กลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบ พร้อมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอมรินทร์ อาคารอำนวยการชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.