Header Ads

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนทางวิชาการ ระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 6 และตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนทางวิชาการ ได้จัดทำขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมี ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พลตำรวจตรีสุกฤษฎิ์ บุญทรง ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจตรีเบญจรงค์ รัตนบัวพา ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 และพลตำรวจตรีพันธุ์เทพ ถึงทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งการบันทึกข้อตกลงนี้ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภายใต้กรอบและแนวทางความร่วมมือกันพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีการ จัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมดำเนินงานด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ในด้านการส่งเสริมความรู้ และการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการทำงานในสังคมต่อไป!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.