Header Ads

ณ. กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ( ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ )


วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 พันเอกสุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2563 ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่วิทยากร ครูปกครอง ครูพี่เลี่ยง ร่วมกิจกรรมฯ โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2563 ใช้งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส.จัดสรรให้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ (ศอ.ปส.จ.นว.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจฯ รุ่นที่ 4 จำนวน 12 วัน ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรอง
ทั้งนี้ การอบรมศูนย์ขวัญแผ่นดินได้ยึดหลักแนวความคิด “ดูแลผู้เข้ารับการอบรมอย่างลูกหลานและที่สำคัญต้องทำให้เขาเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้นำโดยการสร้างสัมพันธ์ระหว่างวิทยากร ครูฝึก เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด ในการเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด” เน้นการใช้จิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือเปรียบดั่งลูกหลาน คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้เข้ารับการอบรมและให้กลับคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.