Header Ads

💂‍♀️รอง ผบ.มทบ.42 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยตรวจเลือกทหาร อ.สิงหนครเมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 รอง ผบ.มทบ.42 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยในพื้นที่ อ.สิงหนคร มีทั้งสิ้น 12 ตำบล มียอดตรวจเลือก 867 คน แบ่งการตรวจเลือกออกเป็น 2 วัน คือวันที่ 26-27 ก.ค.64 ยอดที่เปิดรับเข้ามาเป็นทหารกองประจำการจำนวน 155 คน ซึ่งวันที่ 26 ก.ค.63 มียอดเข้ารับการตรวจเลือก 434 คน ยอดรับหมายเรียก 417 คน และยอดต้องการเข้ากองประจำการ 78 คน ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รอง ผบ.มทบ.42 ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 ให้หน่วยดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และวิถีปฏิบัติใหม่ (New Normal) ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับญาติและผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกทหาร พร้อมให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.