Header Ads

อุทัยธานี บ้านชายเขา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมส่งเสริมการแปรรูปอาหารปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพ หมู่ 3 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสักเมื่อวันที่ 9 เวลา 9.00น.โดยมีน.ส.ชญาญ์พิมพ์ สวนหนองแวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอลานสัก มาเป็นประธานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อม พันจ่าเอกวัชรพงค์ ภาณุรัฐสินธรณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอลานสัก นายชัยรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านชายเขาหมู่ 3 ดร.ชวิภา พงษ์ธนโชติ นายอนันต์ แดงไผ่ ผู้ใหญ่บ้านชนะเลิศงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอลานทัพทัน นายอัศวิน อินต๊ะสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาวจารุวรรณ คำทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินพัฒนาเป็นองศ์กรจัดการทรัพยากรในพื้นที่บนหลักการพึ่งพาตนเองเพื่อแก้ปัญหาแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับปัญหาอื่นๆของหมู่บ้านชุมชน เพื่อให้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมีความรู้และความพร้อมเป็นภูมิคุ้มกันหมู่บ้านชุมชนในยามที่จำเป็น ต้องเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีชาวบ้านร่วมกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเสริมโครงการแปรรูปอาหารจากปลา แปรเป็นปลาส้มเพื่อฝึกอาชีพให้กับผู้สนใจ และผู้มีรายได้น้อยในชุมชน ทำให้เกิดรายได้และลดการใช้จ่ายในครัวเรือนดังกล่าว
 น.ส.ภาวิณี ศรีอนันต์ ภาพ/ข่าว 0987817019
ขับเคลื่อนโดย Blogger.