Header Ads

พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ 3


วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 92 ณ พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษก เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ 3 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 มีที่ตั้ง ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ทางการทหารของกองทัพภาคที่ 3 อีกทั้ง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์องค์สำคัญในประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลก ต่อมาได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ตามลำดับ
และเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ 3 ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เดิมในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สนองพระราชดำริ เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ทันสมัยตามหลักสากล แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่
1. ห้องวีรราชากรุงศรีอยุธยา – ธนบุรี : จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก และพระราชประวัติของบูรพมหากษัตริย์ที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเมืองพิษณุโลก ตั้งแต่สมัยอยุธยา - ธนบุรี
2. ห้องเทิดภูมีจักรีราชวงศ์ : จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติบูรพมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละพระองค์ โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 และพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้นดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตลอดจนการทรงงานสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมวงศานุวงศ์
3. ห้องเกียรติประวัติกองทัพภาคที่ 3 : จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งกองทัพภาคที่ 3 ที่กำเนิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ปัญหาและคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งแต่แรกบุกเบิกจนถึงปัจจุบัน 
ปัจจุบันได้มีนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงถือได้ว่า พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ 3 เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้และข้อมูลทางทหารที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหาร หรือ Army Land ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาต่อยอด ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน ให้กับเยาวชนไทยเกิดจิตสำนึกที่ดีสืบต่อไปในอนาคต 
สำหรับ หน่วยงาน  นักเรียน นักศึกษา ภาคประชาชน หรือผู้ที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ 3 สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.30 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถประสานขอเข้าชม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 242859 หรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก : พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ 3


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.