Header Ads

แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร พื้นที่กองทัพภาคที่ 3


วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 91 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษก เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นั้น กองทัพบก ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ภายใต้โครงการ “Army Land” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร เพื่อเปิดบริการให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีรูปแบบการท่องเที่ยว จำนวน 7 รูปแบบ ได้แก่
   1) การท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการและผจญภัย
   2) การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
   3) การท่องเที่ยวเพื่อการฝึกอบรม
   4) การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและกีฬา
   5) การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
   6) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ
   7) การท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนสังคม
 สำหรับในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร จำนวน 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง ดังนี้.-
1. บ้านพักสวัสดิการบ้านทะเลหมอก (บ้านทหารม้า) อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (หน่วยรับผิดชอบ : กองพลทหารม้าที่ 1)
2. บ้านพักสวัสดิการเขาค้อลอดจ์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (หน่วยรับผิดชอบ : กองพลทหารม้าที่ 1)
3. พระตำหนักเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (หน่วยรับผิดชอบ : กองพลทหารม้าที่ 1)
4. ฐานพัชรินทร์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (หน่วยรับผิดชอบ : กองพลทหารม้าที่ 1)
5. อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (หน่วยรับผิดชอบ : มณฑลทหารบกที่ 33)
6. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา (หน่วยรับผิดชอบ : มณฑลทหารบกที่ 34)
7. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ อ.เมือง จ.เชียงราย (หน่วยรับผิดชอบ : มณฑลทหารบกที่ 37)
8. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระพี่นางสุพรรณกัลยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก (หน่วยรับผิดชอบ : กองทัพภาคที่ 3)
9. พิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง กองทัพภาคที่ 3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก (หน่วยรับผิดชอบ : กองทัพภาคที่ 3)
10. พิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบ (ฐานยิงสนับสนุนอิทธิ) อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (หน่วยรับผิดชอบ : กองพลทหารม้าที่ 1)
11. อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (หน่วยรับผิดชอบ : กองพลทหารม้าที่ 1)
12. พิพิธภัณฑ์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (หน่วยรับผิดชอบ : กองพลทหารม้าที่ 1)
13. พิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก อ.เมือง จ.ลำปาง (หน่วยรับผิดชอบ : มณฑลทหารบกที่ 32)
14. พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถาน 17 ทหารกล้า บ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน (หน่วยรับผิดชอบ : กรมทหารพรานที่ 32)
15. ศาลารอยพระบาท รัชกาลที่ 9 อ.เมือง จ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย (หน่วยรับผิดชอบ : มณฑลทหารบกที่ 37)
16. พิพิธภัณฑ์ทหารบ้านพัก จอมพล ป.พิบูลสงคราม อ.เมือง จ.เชียงราย (หน่วยรับผิดชอบ : มณฑลทหารบกที่ 37)
17. พิพิธภัณฑ์ทหาร ค่ายพระปิ่นเกล้า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (หน่วยรับผิดชอบ : กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7)
18. ศูนย์กิจกรรมนันทนาการและผจญภัย ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (หน่วยรับผิดชอบ : มณฑลทหารบกที่ 31)
19. ศูนย์กิจกรรมนันทนาการและผจญภัย กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (หน่วยรับผิดชอบ : กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4)
20. ศูนย์กิจกรรมนันทนาการและผจญภัย ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (หน่วยรับผิดชอบ : กองทัพน้อยที่ 3)
21. ศูนย์กิจกรรมนันทนาการและผจญภัย ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (หน่วยรับผิดชอบ : กองพลพัฒนาที่ 3)
22. ศูนย์กิจกรรมนันทนาการและผจญภัยค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา (หน่วยรับผิดชอบ : มณฑลทหารบกที่ 34)
23. ศูนย์กิจกรรมนันทนาการและผจญภัย ค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (หน่วยรับผิดชอบ : กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3)ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ขอเชิญชวนข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพภาคที่ 3, พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และเหล่านักท่องเที่ยวมาสัมผัส เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร “Army Land” แบบวิถีใหม่ New Normal ทั้งนี้ การเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร นักท่องเที่ยวจะได้รับความปลอดภัย ความสะอาด ความสะดวกสบาย และความประทับใจอย่างแน่นอน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมที่จะให้การดูแลเป็นอย่างดี!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.