Header Ads

พ่อเมืองปากน้ำโพ เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ยากไร้ เดือดร้อน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอแม่เปิน


วันนี้ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  นายภัทรพล ผัดดวงธรรมอำเภอแม่เปิน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวราษฎรผู้ยากไร้ และเด็กพิการ ในพื้นที่ตำบลแม่เปิน  อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ นางสมพิศ แผ่นทอง อายุ 78 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 311 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ สภาพบ้านพักอาศัย บ้านปูนชั้นเดียว มีสมาชิกในครอบครัว 2 คน มีฐานะยากจน  ความต้องการการช่วยเหลือได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภค เงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน อีกรายคือ เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขำทา อายุ 7 ปี พิการทางการบกพร่องทางสติปัญญา มีความพัฒนาการช้า อยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 20 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ มี พ่อและแม่ ย่าเป็นผู้ดูแล มีความต้องการการช่วยเหลือได้แก่ เงินสงเคราะห์ครอบครัว ถุงยังชีพ สื่อการเรียรรู้เรื่องสี ตัวเลข


ทั้งนี้การเยี่ยมเยือนครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พูดคุยแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การประสานกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีกำลังใจในการพัฒนาให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตต่อไป

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.