Header Ads

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563


วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 94 ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) นั้น กองทัพบก จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 จากเดิม วันที่ 1 - 12 เมษายน 2563 เป็น วันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2563 (เว้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2563) บัดนี้ ขอเชิญชวนชายไทยไปตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ตามวันดังกล่าว
เพื่อเป็นการป้องกันลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและญาติของทหารกองเกินที่ไม่มีความจำเป็น ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ทั้งนี้เพื่อลดความคับคั่งและการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยขอให้ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ ให้สวมหน้ากากอนามัยมาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ด้วยทุกคน
 กองทัพภาคที่ 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ทุกคนจะสำนึกถึงหน้าที่อันสำคัญยิ่งของลูกผู้ชายไทย ในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยไปแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันทุกคน และขอขอบคุณผู้ที่ร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจำการทุกคนที่ให้ความไว้วางใจต่อกองทัพ เป็นผู้เสียสละในอันที่จะเข้ารับการฝึกฝนให้มีระเบียบ วินัย ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ในการช่วยเหลือสังคม รวมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติไทยสืบไป
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.