Header Ads

ผู้ว่าฯนครสวรรค์ กำชับเจ้าของสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ให้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจติดตามประเมินผล ตลอดเวลาตั้งแต่เปิด-ปิดให้บริการประจำวัน


วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 15.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1 /2563 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเจ้าของสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 40 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง เพื่อเป็นการสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริมเพื่อให้สถานประกอบการ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำชับเจ้าของสถานประกอบการ ให้เคร่งครัดในการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมแจ้งแนวทางการตรวจติดตามประเมินผล ซึ่งจากเดิมเป็นการสุ่มตรวจ จะปรับการดำเนินการ เป็นการจัดชุดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เปิด-ปิดให้บริการประจำวัน


ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบตามที่ทางราชการกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และการดำเนินการของเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีคำสั่งปิดสถานที่นั้น เป็นการชั่วคราวเฉพาะรายก็ได้ โดยผู้ประกอบการได้รับทราบ และพร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการ

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.